Izvēlne Izvēlne
LV

AMSERV SOCIĀLO TĪKLU POLITIKA

Laipni lūdzam Amserv sociālo tīklu politikas informatīvajā sadaļā!

Mums Amserv –

 • Amserv Grupi AS (Reģ. Nr. 10095579, Igaunija),

 • SIA "AMSERV LATVIJA" (Reģ. Nr. 40103440645, Latvija),

 • Amserv Auto AS (Reģ. Nr. 10000018, Igaunija) un

 • Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AMSERV MOTORS" (Reģ. Nr. 40003403905, Latvija) –

ļoti rūp Jūsu personas datu drošība un Jūsu sirdsmiers attiecībā uz Jūsu Mums sniegtajiem datiem.

Mēs Amserv esam atvērti saziņai ar Jums, izmantojot mūsu sociālos tīklus, un Amserv, izmantojot Jūsu attiecīgajos sociālajos tīklos nosūtīto informāciju, ar Jums attiecīgi sazinās par Jums interesējošo jautājumu.

Vienlaikus Amserv kampaņas – konkursi, aptaujas, reklāmas un citas tiešsaistes aktivitātes sociālajos tīklos – tiek organizētas attiecīgi šādu Amserv uzņēmumu sociālo tīklu profilos:

Amserv uzņēmums

Sociālais tīkls

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
"AMSERV MOTORS"

FacebookTM  profilos –

 • www.facebook.com/lexusrigakrasta/,

 • www.facebook.com/AmservMotors/,

 • www.facebook.com/amservliepaja/,

InstagramTM  profilā

 • www.instagram.com/amservmotors/,

YouTubeTM  kontā

 • www.youtube.com/@Amservmotors,

TwitterTM  kontā

 • twitter.com/amservmotors,

TikTokTM profilā

 • www.tiktok.com/@amserv_motors,

LinkedInTM  kontā

nodrošina galvenais (primārais) datu pārzinis SIA "AMSERV LATVIJA" (Reģ. Nr. 40103440645, Krasta iela 3, Rīga, Latvija, info@amserv.lv, turpmāk – Amserv Latvija).

Primārais personas datu saņēmējs un datu pārvaldnieks no Amserv sociālo tīklu platformām internetā ir Amserv Latvija.

Jebkuru neskaidrību un jautājumu gadījumā saistībā ar Amserv Privātuma politiku aicinām sazināties ar mums elektroniski – dati@amserv.lv.

Amserv rūpējas par Amserv Privātuma politikas atbilstību jaunākajām prasībām datu aizsardzībā, to regulāri pārskatot un pilnveidojot, un tās aktuālā redakcija vienmēr ir ikvienam pieejama elektroniski www.amserv.lv/privatuma-politika un www.kilometrs.lv/amserv/lv/dati.

Dati bez papildu izziņošanas, saskaņošanas vai citām darbībām var tikt nodoti tālākai apstrādei Amserv iekšienē –

 • Amserv Grupi AS (Reģ. Nr. 10095579, Igaunija),

 • SIA "AMSERV LATVIJA" (Reģ. Nr. 40103440645, Latvija),

 • Amserv Auto AS (Reģ. Nr. 10000018, Igaunija) un

 • Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AMSERV MOTORS" (Reģ. Nr. 40003403905, Latvija) –

kā arī šajā vietnē internetā norādīto saimnieciskās darbības veicēju Latvijas Republikā oficiāli pārstāvēto auto ražotāju likumīgajiem importētājiem (Toyota Motor Europe (Reģ. Nr. 0441 571 714, Beļģija), Toyota Baltic AS (Reģ. Nr. 10234087, Igaunija) un Toyota Motor Corporation (Reģ. Nr. 72030, Japāna)), ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

PIEKRIŠANAS APLIECINĀJUMS

Piedaloties Amserv sociālo tīklu platformu internetā īstenotajās Amserv kampaņās un citās tiešsaistes aktivitātēs internetā, Jūs apliecināt savu piekrišanu tam, ka Amserv Latvija kā datu pārvaldnieks ievāc, izmanto, glabā un dzēš Jūsu datus, kas iegūti šo aktivitāšu realizācijas un nodrošināšanas laikā.

Amserv, tostarp Amserv Latvija kā datu pārvaldnieks, nav atbildīgi par datu uzglabāšanu, apstrādi un publisku vai institucionālu pieejamību, ko realizē sociālo tīklu platformas internetā uzturētājs vai īpašnieks un kuru datu pārvaldnieks nevar ietekmēt vai pārvaldīt.

Par visiem jautājumiem un iebildumiem par sociālo tīklu platformas internetā atrodamo saturu, kas nav tiešā Amserv valdījumā, lūdzam sazināties ar attiecīgo sociālo tīklu platformas internetā īpašnieku, pārvaldītāju vai reģionālo operatoru atbilstoši šo resursu norādītajai saziņas informācijai to interneta vietnēs:

 • Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

 • Twitter: https://twitter.com/privacy

 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 • YouTube: https://www.youtube.com/intl/enGB/yt/about/policies/#community-guidelines

 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

PIEDALĪŠANĀS KAMPAŅĀS

1. Piedaloties kampaņā, to dalībnieki piekrīt, ka ir iepazinušies ar attiecīgās kampaņas noteikumiem, kā arī piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Vienlaikus dalībnieki apliecina, ka tie ir iepazinušies ar un tiem ir zināma Amserv Privātuma politika un Amserv sociālo tīklu politika.

2. Piedaloties kampaņā, dalībnieki piekrīt, ka balvas vai tai pielīdzināmu vienumu laimēšanas gadījumā, Amserv valdījumā esošajā sociālo tīklu platformā internetā, piemēram, FacebookTM, InstagramTM, bet ne tikai, var tikt publicēti dalībnieku vārdi, uzvārdi un/vai viņu attiecīgā sociālā tīkla platformas resursa profila vārds, uzvārds, avatars, attēls vai grafika, kas saistīta ar viņu profilu (profiliem) un kas, ievērojot personas brīvi izteiktu piekrišanu, ir brīvi pieejama Amserv Latvija kā datu pārvaldniekam.

3. Kampaņā var brīvi piedalīties visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, ja vien nav citi ierobežojumi vai atļaujas no atbilstošā sociālās vides resursa.

4. Datu saņēmējam, datu pārvaldniekam un kampaņas organizatoram nav jāsniedz paskaidrojumi par izložu rīkošanas tehnisko kārtību un nodrošinājumu. Balvas vai tām pielīdzināmie vienumi tiek nodoti uzvarētājiem saskaņā ar noteikumiem, kas katrai kampaņai tiek publicēti attiecīgajā sociālo tīklu platformā internetā. Dalībnieku godīguma papildu pārbaude netiek veikta.

5. Laimētās balvas uzvarētājiem netiek izmaksātas naudā vai netiek aizvietotas ar cita veida balvām. Laimētās balvas netiek piegādātas to laimētājiem viņu dzīves vai darba vietās vai izmantojot trešo pušu loģistikas pakalpojumus un ir pieejamas saņemšanai Uzvarētāja paziņojumā norādītajos laikos un vietās laimētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ierodoties personīgi! Lietošanas tiesību datumi nav maināmi. Ar balvas nodošanu saistītās valsts nodevas vai nodokļus apmaksā kampaņas organizators likumā paredzētajā kārtībā un termiņos.

NEPĀRVARAMA VARA

Nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā kampaņas organizatoram ir tiesības kampaņu vienpusēji pārtraukt, informējot par to attiecīgajā sociālo tīklu platformā internetā.

INFORMĀCIJA SAZIŅAI UN RĪCĪBA PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ

Jebkuru iebildumu par Amserv personas datu apstrādi, neskaidrību un visu citu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums elektroniski – dati@amserv.lv.

Normatīvajos aktos noteiktajos fizisko personu datu apstrādes pārkāpumu gadījumos ikvienai fiziskajai personai – datu subjektam – vai to pilnvarotajam pārstāvim Latvijā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības vērsties ar attiecīgu sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

DATU UZGLABĀŠANA

Piedaloties kampaņā, dalībnieks piekrīt tam, ka Amserv saglabā viņa vārdu (vai vārdu un uzvārdu), avataru, attēlu vai grafiku, kas saistīts ar viņa profilu (profiliem), kā arī kontaktinformāciju, ja tāda pieejama attiecīgā sociālā tīkla platformā internetā, un ka kampaņas organizators un datu pārvaldnieks vai tā pilnvarota persona izmanto šos datus gan šīs kampaņas ietvaros, kā arī nākotnes kampaņu plānošanā, organizēšanā, kā arī lai informētu kamapaņas dalībniekus par šādām kampaņām un pasākumiem, kā arī citiem kampaņas organizatora un datu pārvaldnieka vai to pilnvaroto personu iespējamiem ar reklāmu, mārketingu un sabiedriskās domas veidošanu saistītiem mērķiem. Minēto personas datu uzglabāšanas termiņš nepārsniedz 6 mēnešus, ievērojot pēdējo datu subjekta brīvi pausto piekrišanu, piedaloties attiecīgajā kampaņā.

Amserv pateicās Jums un augsti novērtē Jūsu uzticību!

Sociālo tīklu politika atjaunota: Rīgā, 24.03.2023.